Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zapolicach

ZAJĘCIA

Sprawozdanie z realizacji zajęć wyrównawczych z matematyki dla klas I-III SP w okresie styczeń-czerwiec 2011.


W okresie od stycznia do czerwca 2011 roku zrealizowano 18 godzin zajęć wyrównawczych z matematyki. Uczęszczało na nie 12 uczniów z klasy IIIb SP. W okresie tym zrealizowano następujące zagadnienia: dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 100, mnożenie i dzielenie w zakresie 100, rozszerzanie zakresu liczbowego do 1000 i działania na liczbach w tym zakresie, wiadomości praktyczne.

11 maja 2011 roku odbyła się konferencja rodziców, na którą przygotowano wystawę zdjęć z zajęć wyrównawczych.

Uczniowie aktywnie, poprzez zabawy matematyczne, uczestniczyli w zajęciach. Korzystali z wielu pomocy dydaktycznych, które zakupiono w ramach projektu. Poprawiła się sprawność liczenia, umiejętność rozwiązywania zadań tekstowych oraz logiczne myślenie. Dzieci stały się bardziej aktywne, samodzielne i pewne siebie. Potrafią współpracować w grupie i dążyć do wyznaczonych celów. Wszystkie te działania dają pozytywne rezultaty. Uczniowie otrzymują lepsze oceny ze sprawdzianów, chętniej odrabiają prace domowe, wzrosła ich motywacja do nauki. Zajęcia wyrównawcze z matematyki w dużej mierze pozwoliły uczniom słabszym wyrównać braki edukacyjne.

Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas I-III Szkoły Podstawowej w ramach projektu „Pomocna Dłoń”- Konsultacje grupowe


Poznanie możliwości dzieci napotykających trudności w uczeniu się matematyki, postawienie odpowiedniej diagnozy i udzielenie im pomocy jest zadaniem każdego nauczyciela. Działania każdego nauczyciela powinny zmierzać do pożądanych zmian w procesach poznawczych i emocjonalnych dziecka oraz do rekonstrukcji jego systemu wiadomości i umiejętności matematycznych. Pracując przez kilka lat w charakterze nauczyciela nauczania zintegrowanego spotykam się w swojej pracy z dziećmi, które już w pierwszym etapie nauki wykazują trudności w przyswajaniu wiedzy matematycznej. Chęć pomocy tym dzieciom zmobilizowała mnie do opracowania programu umożliwiającego przezwyciężania trudności w uczeniu się matematyki dla uczniów klas I-III. Myślę, że program ten pomoże w dokładniejszym stawianiu diagnoz oraz wpłynie na pełniejsze i głębsze niesienia pomocy dzieciom mającym trudności w opanowaniu wiedzy matematycznej.


Cel ogólny programu:

  • Wyrównanie szans edukacyjnych 7 uczniów nauczania zintegrowanego(4 dziewczynki, 3 chłopców) w zakresie matematyki poprzez cykl zajęć grupowych wyrównujących braki w uczeniu się tego przedmiotu w okresie 24 miesięcy.

Cele szczegółowe:

  • Wyrównanie braków i poprawa wyników w nauce uczniów z problemami w uczeniu się matematyki.
  • Wyrabianie własnej motywacji do pracy
  • Zapobieganie powstawaniu zaburzeń emocjonalnych
  • Ułatwienie dziecku umiejętności liczenia poprzez ćwiczenia koncentracji uwagi, rozwijanie spostrzegawczości, usprawnianie koordynacji wzrokowej.
  • Kształtowanie umiejętności porównywania, segregowania i samokontroli.
  • Dostosowanie wymagań do możliwości dziecka
  • Stworzenie atmosfery bezpieczeństwa i życzliwości.
  • Wprowadzanie atrakcyjnych form, metod i zasad pracy.
  • Planowanie i organizowanie sytuacji sprzyjających przezwyciężaniu trudności w nauce.

Utrzymywane przez M. Cieslak