Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zapolicach

ZAJĘCIA

Sprawozdanie z realizacji zajęć wyrównawczych z matematyki w klasach I-III gimnazjum za okres 1.01.2011-30.06.2011.


Na zajęciach wyrównawczych uczniowie utrwalali, uzupełniali wiadomości poznane na lekcjach matematyki. Doskonalili umiejętności wykonywania operacji rachunkowych na liczbach wymiernych. Rozwijali sprawność rozwiązywania zadań tekstowych w zakresie wyrażeń algebraicznych, rozwiązywania równań, układów równań, obliczeń procentowych. Doskonalili umiejętność przekształcania wzorów, która jest niezbędna na lekcjach fizyki i chemii. Ćwiczyli umiejętność odczytywania, gromadzenia i przetwarzania informacji, interpretowania wykresów opisujących zjawiska występujące w przyrodzie, gospodarce i życiu codziennym. Sporządzali wykresy, diagramy kołowe i słupkowe w oparciu o dane zebrane przez nich samych. Obliczeń dokonywali przy użyciu kalkulatora. Kreślili siatki i rzuty graniastosłupów. Obliczali pole powierzchni, objętość tych brył. Dokonywali zamiany jednostek pola i objętości. Starali się wykorzystać poznane wiadomości w zadaniach praktycznych. Do realizacji tych tematów wykorzystano zestawy różnych brył specjalnych. Modele brył i siatek pomogły uczniom w kształtowaniu wyobraźni przestrzennej i lepszym zrozumieniu treści rozwiązywania zadań.

Sprawozdanie z realizacji programu zajęć wyrównawczych dla uczniów klas I-III Gimnazjum w ramach projektu „Pomocna Dłoń” od 1.04.2010r. do 31 grudnia 2010r.


Zajęcia wyrównawcze z matematyki przeznaczone były dla uczniów klas I-III Gimnazjum w wymiarze 1 h tygodniowo. Rekrutację przeprowadzano dwukrotnie: w miesiącu kwietniu zapisało się 15 uczniów, w miesiącu wrześniu – 21 uczniów. Na zajęcia uczęszczali uczniowie klas pierwszych i drugich gimnazjum, którzy z różnych powodów mieli problemy z opanowaniem materiału szkolnego i posiadali zaległości z klas młodszych.

Zajęcia przebiegały zgodnie z programem, który miał na celu wyrównanie ich szans na pomyślną pracę w dalszym etapie kształcenia. W czasie realizacji zajęć stosowano różne metody aktywizujące, dostosowane do tempa pracy uczniów. Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach, gdyż nauka miała często formę zabawy lub gry edukacyjnej. Uzupełniali, doskonalili i utrwalali wiedzę zdobytą na lekcjach: nabywali sprawności rachunkowej na liczbach rzeczywistych, obliczali wartości wyrażeń, w których występują potęgi i pierwiastki, wykorzystywali własności figur płaskich i brył w zadaniach konstrukcyjnych i rachunkowych. Ćwiczyli przekształcanie wyrażeń algebraicznych oraz rozwiązywanie równań. Szczególną uwagę zwracano na zastosowanie wiadomości i umiejętności w rozwiązywaniu problemów z życia codziennego. Uczyli się czytania tekstów matematycznych ze zrozumieniem. Każdy z nich miał możliwość indywidualizacji tempa pracy i zdobywania wiedzy.

Osiągali lepsze wyniki ze sprawdzianów i prac klasowych. Zwiększyła się ich aktywność na lekcjach matematyki.

Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas I-III Gimnazjum w ramach projektu „Pomocna Dłoń”- Konsultacje grupowe


Program został opracowany i napisany z myślą o uczniach, dla których matematyka jest przedmiotem trudnym, niezrozumiałym, budzącym lęk, a co za tym idzie wiążącym się z ogromnym wysiłkiem i stresem. Uczniowie mający problemy w nauce matematyki nie lubią jej, boją się jej, tracą wiarę we własne możliwości i przestają się uczyć. Trzeba im jak najszybciej pomoc. Jedną z form takiej pomocy mogą być zajęcia wyrównawcze, opierające się na pracy indywidualnej z uczniem, bezpośrednim kontakcie z nim. Ważne jest wczesne zauważenie uczniów mających trudności w nauce, kiedy zaległości nie są jeszcze zbyt duże, by systematycznie z nimi pracować eliminując braki. Zajęcia wyrównawcze mają na celu ukazanie uczniom mniej zdolnym, że matematyki można się nauczyć. Zajęcia te muszą być oczywiście dobrze przemyślane, a treści tak dobrane, żeby nie zniechęcić uczniów. Program zawiera treści z poziomów wymagań: konieczny i podstawowy. Wymagania te pozwolą uczniom na rozwiązanie prostych zadań z życia codziennego. Program realizowany jest na zajeciach wyrównawczych z matematyki. Ma na celu wyposażenie uczniów w podstawową wiedzę i umiejętności umożliwiające kontynuowanie nauki w klasach programowo wyższych.


Cele ogólne:

 • Określenie poziomu osiągnięć uczniów
 • Przełamanie strachu przed matematyką
 • Ukazanie przydatności wiedzy i umiejętności matematycznych w życiu codziennym
 • Uzupełnienie zaległości i braków
 • Motywowanie uczniów do systematyczności, samokontroli i samooceny

Cele szczegółowe:

 • Rozwijanie umiejętności wykonywania operacji rachunkowych na liczbach wymiernych sposobem pisemnym i przy pomocy kalkulatora
 • Ćwiczenie umiejętności opisywania zależności obserwowanych w życiu codziennym i otaczającej rzeczywistości za pomocą symboli i terminów matematycznych.
 • Kształtowanie wyobraźni przestrzennej, znajomość własności podstawowych figur geometrycznych, umiejętne posługiwanie się tą wiedza.
 • Rozwijanie sprawności w rozwiązywaniu prostych zadań w zakresie wyrażeń algebraicznych, rozwiązywanie równań, układów równań, obliczeń procentowych.
 • Ćwiczenie umiejętności odczytywania, gromadzenia i przetwarzania informacji
 • Rozwijanie umiejętności korzystania z podręcznika i innych źródeł.

Utrzymywane przez M. Cieslak