Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zapolicach

ZAJĘCIA

Sprawozdanie z działalności w okresie w czerwcu 2011r.


BO brali udział w 10 godzinach ćwiczeń logopedycznych. Przeprowadzono 18 godziny zajęć indywidualnych dla 5 uczniów (4 chłopców i 1 dziewczynka) upośledzonych w stopniu lekkim. Zajęcia te wspomagają wszechstronny rozwój każdego uczestnika poprzez wykorzystywanie aktywnych i twórczych metod pracy. Zrealizowano 2 godziny warsztatów i opieki psychologiczno-pedagogicznej w dwóch grupach wiekowych: SP i GIM. W zajęciach tych w szkole podstawowej bierze udział 11 uczniów, a w gimnazjum 6 uczniów. Są to uczniowie posiadający opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zajęcia specjalistyczne wpływają na wyposażenie uczniów w takie umiejętności i sprawności, aby byli oni jak najlepiej przygotowani do realizacji zadań życia codziennego oraz podejmowania różnych ról społecznych w swoim środowisku na miarę swoich indywidualnych możliwości. 16 uczniów posiadających opinie PPP wyrównało swoje braki i poprawiło oceny końcoworoczne z języka polskiego i matematyki.

Sprawozdanie z działalności w okresie od 01.03.2011-01.05.2011r.


BO brali udział w 55 godzinach ćwiczeń logopedycznych. Po przeprowadzeniu tych zajęć 12 uczniów skorygowało wady wymowy (2 dziewczynki i 10 chłopców) a u 10 poprawiła się technika mówienia.

Sprawozdanie z działalności w okresie od 01.12.2010-28.02.2011r.


31 BO brało udział w 35 godzinach ćwiczeń logopedycznych. Po przeprowadzeniu tych zajęć 3 uczniów skorygowało wady wymowy (1 dziewczynka i 2 chłopców), a u 13 poprawiła się technika mówienia.

Sprawozdanie z zajęć logopedycznych prowadzonych 1.04.-31.12.2010 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zapolicach w ramach projektu „Pomocna Dłoń”.


W dniach 1.04.2010 r. – 31.12.2010 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zapolicach realizowane były zajęcia logopedyczne w ramach projektu „Pomocna Dłoń” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym zajęć było kształtowanie prawidłowej wymowy wśród uczniów obu płci z klas I – III i oddziałów przedszkolnych.

Od 1.04.2010 r. do 30.0.2010 r. objętych zostało 25 uczniów z oddziałów przedszkolnych i klas I – III szkoły podstawowej. Rekrutacji dokonano po wstępnych badaniach mowy w marcu 2010 r. Harmonogram spotkań ustalono po odbytych rozmowach z rodzicami i wychowawcami dzieci. Zajęcia odbywały się indywidualnie lub w grupach.

Dzieci objęto terapią ze względu na:

 • Zaburzoną pracę narządów artykulacyjnych
 • Nieprawidłową wymowę głosek szeregu szumiącego
 • Nieprawidłową wymowę głosek szeregu syczącego
 • Nieprawidłową wymowę głoski „r”
 • Zaburzenia słuchu fonematycznego
 • Utrzymujące się elizje, substytucje, uproszczenia grup spółgłoskowych powodujące trudności w prawidłowym formułowaniu wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Program zajęć obejmował:

 • Usprawnianie aparatu artykulacyjnego
 • Wywołanie zaburzonych głosek oraz utrwalanie ich w nagłosie, śródgłosie, wygłosie sylab i wyrazów
 • Nieprawidłową wymowę głosek szeregu syczącego
 • Automatyzację w zdaniach, wierszykach i opowiadaniach
 • Ćwiczenia percepcji słuchowej i wzrokowej w zakresie różnicowania wywoływanych głosek w mowie i piśmie.

W tym okresie przeprowadzono 40 godzin zajęć (w tym 25 godzin diagnozy i 15 godzin terapii). W wyniku przeprowadzonej diagnozy stwierdzono następujące wady wymowy:

 • dyslalia (sygmatyzm) – u 64% rozpoczynających terapię
 • dyslalia (sygmatyzm, rotacyzm) – u 24% rozpoczynających terapię
 • dyslalia złożona – u 12% rozpoczynających terapię

O przebiegu terapii logopedycznej rodzice informowani byli na bieżąco, otrzymali zalecenia do pracy z dzieckiem w domu w celu utrwalania osiągniętych efektów. Nauczyciele dzieci uczestniczących w zajęciach byli informowani o przebiegu oddziaływań, a na koniec zajęć przekazano im szczegółowe informacje dotyczące wyników terapii i uzyskanych efektów.

W wyniku terapii 1 chłopiec skorygował wady wymowy, u 4 osób (1 dziewczynka i 3 chłopców) poprawiła się technika mówienia.

Od 1.09.2010 r. terapię logopedyczną kontynuowało 23 uczniów (1 dziecko skorygowało wady wymowy, 1 dziecko nie kontynuowało terapii logopedycznej z powodu braku zgody rodziców). Dodatkowo w dn. 1.10.- 15.10.2010 r. zostały przeprowadzone badania przesiewowe mowy wśród uczniów, którzy rozpoczęli naukę w oddziałach przedszkolnych w roku szkolnym 2010/2011.

Do zajęć zostało zakwalifikowanych 9 uczniów (5 dziewczynek i 4 chłopców) oddziału przedszkolnego. Terapią logopedyczną zostało również objętych dodatkowo 2 chłopców. Jeden z nich rozpoczął naukę w szkole podstawowej ze wskazaniem do pracy logopedycznej, drugi z nich na wniosek mamy, ponieważ pojawiło się u chłopca jąkanie.

Ogółem od 1.09.2010 r. do 30.11.2010 r. w zajęciach logopedycznych brało udział 32 uczniów.

Zajęcia odbywały się w 5 grupach. Dzieci objęto terapią ze względu na:

 • Zaburzoną pracę narządów artykulacyjnych
 • Nieprawidłową wymowę głosek szeregu szumiącego
 • Nieprawidłową wymowę głosek szeregu syczącego
 • Nieprawidłową wymowę głoski „r”
 • Jąkanie
 • Zaburzenia słuchu fonematycznego
 • Utrzymujące się elizje, substytucje, uproszczenia grup spółgłoskowych powodujące trudności w prawidłowym formułowaniu wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Program zajęć obejmował:

 • Usprawnianie aparatu artykulacyjnego
 • Wywołanie zaburzonych głosek oraz utrwalanie ich w nagłosie, śródgłosie, wygłosie sylab i wyrazów
 • Automatyzację w zdaniach, wierszykach i opowiadaniach
 • Ćwiczenia percepcji słuchowej i wzrokowej w zakresie różnicowania wywoływanych głosek w mowie i piśmie.

O przebiegu terapii logopedycznej rodzice informowani byli na bieżąco, otrzymali zalecenia do pracy z dzieckiem w domu w celu utrwalania osiągniętych efektów. Nauczyciele dzieci uczestniczących w zajęciach byli informowani o przebiegu oddziaływań, a na koniec zajęć przekazano im szczegółowe informacje dotyczące wyników terapii i uzyskanych efektów.

W wyniku prowadzonej terapii 1 chłopiec skorygował wady wymowy, u 10 osób (2 dziewczynki i 8 chłopców) poprawiła się technika mówienia.

W tym okresie tj. od 1.09.2010 r. do 30.11.2010 r. przeprowadzono 50 godzin terapii logopedycznej. Od 1.12.2010 r. do 17.12.2010 r. przeprowadzono 10 godzin terapii logopedycznej. W wyniku kontynuacji terapii logopedycznej 2 chłopców skorygowało wady wymowy, u 9 osób (2 dziewczynki i 7 chłopców) poprawiła się technika mówienia.

Podsumowanie:

W dn. 1.04.2010 r. – 17.12.2010 r. przeprowadzono 100 godzin zajęć logopedycznych, w których brało udział łącznie 36 uczniów. W wyniku terapii logopedycznej 4 uczniów (chłopców) skorygowało wady wymowy, a u 24 uczniów (3 dziewczynki i 21 chłopców) poprawiła się technika mówienia.

Sprawozdanie z działalności w okresie od 01.09.2010-30.11.2010r.


31 BO brało udział w 50 godzinach ćwiczeń logopedycznych. Po przeprowadzeniu tych zajęć 1 uczeń skorygował wady wymowy.

Sprawozdanie z działalności w okresie od 01.03.2010-31.08.2010r.


25 BO brało udział w 40 godzinach ćwiczeń logopedycznych. Po przeprowadzeniu tych zajęć 1 uczeń już skorygował wady wymowy, a u 4 uczniów poprawiła się technika mówienia.

Zajęć specjalistyczne - logopedyczne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Zapolicach


Do zajęć zakwalifikowani są uczniowie klas 0-III szkoły podstawowej u, których zdiagnozowano nieprawidłowości mowy. Kwalifikacji uczniów do zajęć dokonano w porozumieniu z rodzicami uczniów, wychowawcami i pedagogiem szkolnym.


Cele terapeutyczne programu:

 • Kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej
 • Stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy
 • Doskonalenie wymowy już ukształtowanej
 • Wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń
 • Polepszenie funkcjonowania społecznego dzieci.

Utrzymywane przez M. Cieslak